Aktualności

Legitymacje dzieci- wypoczynek 2015

Legitymacje dzieci- wypoczynek 2015

Prosimy o sprawdzenie czy legitymacja Państwa dzieci spełnia wymogi opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 23).

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

 

Uczniowie biorący udział w wypoczynku organizowanym przez Hufiec ZHP Oświęcim powinni posiadać legitymację szkolną spełniającą wymienione wymogi.

Informacja z Urzędu Transportu Kolejowego

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej